Salgs & Leveringsbetingelser

Salgs & Leveringsbetingelser

Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Kun skriftlige tilbud anses for bindende for ITBP. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, s√•fremt det ikke accepteres inden 8 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses f√łrst for bindende for ITBP n√•r der foreligger en skriftlig ordrebekr√¶ftelse.

Priser

Priser i et tilbud er baseret p√• accept af det samlede tilbud. De anf√łrte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter,
medmindre andet er aftalt. Pris- og kurs√¶ndringer kan medf√łre √¶ndringer i den aftalte pris.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Betalingsbetingelser

Der betales netto 8 dage fra fakturadatoen. Sker betaling efter forfaldsdato tilskrives der renter med 1,8 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.

Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste sk√łn, og ITBP fraskriver sig ansvar for forsinket levering. √ėnsker Kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudg√•ende aftale med ITBP. Fragt af varer sker for Kundens regning og risiko.

Force majeure

ITBP er ansvarsfri i tilf√¶lde af force majeure. Hertil regnes ogs√• strejke p√• virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverand√łrer, samt edb-vira, opremsningen er ikke udt√łmmende.

Reklamation

Kunden er forpligtet til at unders√łge det leverede ved modtagelsen. S√•fremt kunden konstaterer eller burde have konstateret at det leverede lider af mangler, skal kunden straks og skriftligt reklamere. Mangelkrav skal v√¶re gjort g√¶ldende inden 5 dage fra modtagelsen. Efter udl√łbet af denne reklamationsfrist bortfalder kundens ret til at g√łre manglen g√¶ldende. Fristen g√¶lder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

Brugsret, garanti og overdragelse til tredjemand
Ved standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af ITBP specifikt til Kunden.
Brugsretten er begr√¶nset til angivne antal samtidige brugere, og s√•fremt dette ikke er angivet, g√¶lder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret p√•. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsb√łger og lignende materiale.

Kunden må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra ITBP. Foretager eller lader Kunden foretage ændringer i softwaren, bærer Kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.

Det leverede er alene undergivet ITBPs underleverand√łrers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilk√•rene herfor. ITBP giver ingen selvst√¶ndige garantier eller rettigheder i √łvrigt for det leverede.

Erstatning

ITBP er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opn√•ede √łkonomiske fordele og m√•ls√¶tninger, produktionstab, tab af data, tab som f√łlge af at ITBPs leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som f√łlge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. ITBPs erstatningsansvar er begr√¶nset til forhold, der udg√łr grov uagtsomhed. ITBPs ansvar for ethvert tab eller skade er bel√łbsm√¶ssigt begr√¶nset til 25 % af det bel√łb kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorp√• kravet baseres, og kan maksimalt udg√łre kr. 50.000.
ITBP er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade p√• bygninger, opst√•et som f√łlge af defekt ved det solgte produkt. ITBP er heller ikke ansvarlig for skade p√• produkter, der er fremstillet af kunden, og hvori ITBPs produkter indg√•r eller for produkter, hvori s√•danne af kunden produkter indg√•r. ITBP fraskriver sig s√•ledes i videst muligt omfang og i overensstemmelse med pr√¶ceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellemhandler. I den udstr√¶kning ITBP m√•tte blive p√•lagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde ITBP skadesl√łs i samme omfang, som ITBPs ansvar er begr√¶nset.

Lovvalg og værneting/voldgift

Enhver tvist mellem ITBP og Kunden skal afg√łres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afg√łres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole efter ITBP valg. V√¶lger ITBP de almindelige domstole, skal tvisten afg√łres ved ITBP v√¶rneting. V√¶lges voldgift, skal tvisten afg√łres efter ‚ÄúRegler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udn√¶vnes af instituttet i overensstemmelse med ovenn√¶vnte regler. Det er Kundens ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med k√łrende services som placeres hos ITBP.

Tavshedspligt

ITBP, Kunden og deres personale har tavshedspligt omkring ethvert forhold, som de m√•tte f√• kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, og hvis hemmeligholdelse if√łlge sagens natur er p√•kr√¶vet eller bliver dem foreskrevet af den anden part. Tavshedspligten indeholder bl.a. krav om beskyttelse af tredjemands rettigheder med hensyn til udvikling, kildekode eller andre funktioner/metoder. Tavshedspligten vedvarer efter en kontrakts eventuelle oph√łr.